Wykorzystujemy pliki cookies. Wi璚ej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatno軼i i cookies   
ZGODA
pro-wloski.pl

J瞛yk w這ski bez granic

Polityka prywatno軼i

I. DEFINICJE

 • Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub mo磧iwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; mo磧iwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, kt鏎 mo積a bezpo鈔ednio lub po鈔ednio zidentyfikowa, w szczeg鏊no軼i na podstawie identyfikatora takiego jak imi i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden b康 kilka szczeg鏊nych czynnik闚 okre郵aj帷ych fizyczn, fizjologiczn, genetyczn, psychiczn, ekonomiczn, kulturow lub spo貫czn to窺amo嗆 osoby fizycznej.
 • Administrator - Grzegorz Mankiewicz z siedzib pod adresem: ul. bp. W豉dys豉wa Bandurskiego 72, 05-120 Legionowo, NIP: 6412388293, REGON: 360635886, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej.
 • RODO - Rozporz康zenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Strona Internetowa – strona internetowa b璠帷a dost瘼na pod adresem https://www.pro-wloski.pl.

II. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona bezpiecze雟twa i poufno軼i Pa雟twa danych jest oczywistym priorytetem. Dane Osobowe os鏏 odwiedzaj帷ych Stron Internetow s przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi aktualnie obowi您uj帷ymi przepisami prawa dotycz帷ymi ochrony danych osobowych. Administrator zapewnia, 瞠 Pa雟twa dane s:
 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w spos鏏 przejrzysty dla osoby, kt鏎ej dane dotycz,
 • zbierane w konkretnych, wyra幡ych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w spos鏏 niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezb璠ne do cel闚, w kt鏎ych s przetwarzane,
 • prawid這we i w razie potrzeby uaktualniane,
 • przechowywane w formie umo磧iwiaj帷ej identyfikacj osoby, kt鏎ej dane dotycz, przez okres nie d逝窺zy, ni jest to niezb璠ne do cel闚, w kt鏎ych dane te s przetwarzane,
 • przetwarzane w spos鏏 zapewniaj帷y odpowiednie bezpiecze雟two Danych Osobowych, w tym ochron przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow utrat, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc odpowiednich 鈔odk闚 technicznych lub organizacyjnych.

III. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Administrator mo瞠 przetwarza nast瘼uj帷e dane:
 • adres IP,
 • inne dane zwi您ane z aktywno軼i na Stronie Internetowej (np. informacje gromadzone za po鈔ednictwem plik闚 cookies, dat i czas aktywno軼i, informacje o urz康zeniu, systemie operacyjnym, przegl康arce u篡tkownika).

IV. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora podyktowany jest dzia豉niem u篡tkownika na Stronie Internetowej. Administrator zbiera dane, kt鏎e s niezb璠ne do 鈍iadczenia poszczeg鏊nych us逝g. W szczeg鏊no軼i nale篡 wyr騜ni poni窺ze cele:
 • 鈍iadczenie us逝g drog elektroniczn w zakresie udost瘼niania u篡tkownikom tre軼i gromadzonych na Stronie Internetowej,
 • ustalenie i dochodzenie roszcze lub obrona przed nimi,
 • realizacja obowi您k闚 ustawowych ci捫帷ych na Administratorze,
 • prowadzenie statystyk, analizy odwiedzin.

V. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator mo瞠 przetwarza Dane Osobowe u篡tkownik闚, gdy jest to niezb璠ne do cel闚 wynikaj帷ych z prawnie uzasadnionych interes闚 realizowanych przez Administratora lub stron trzeci (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dotyczy to w szczeg鏊no軼i wy鈍ietlania na Stronie Internetowej reklam w ramach sieci reklamowej Google AdSense, ustalania i dochodzenia roszcze lub obrony przed nimi, prowadzenia statystyki i analizy odwiedzin Strony Internetowej.
Administrator mo瞠 przetwarza Dane Osobowe u篡tkownik闚, gdy jest to niezb璠ne do wype軟ienia obowi您ku prawnego ci捫帷ego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Administrator przekazuje dane jedynie tym podmiotom, kt鏎e s niezb璠ne do 鈍iadczenia poszczeg鏊nych us逝g. W szczeg鏊no軼i nale篡 wyr騜ni:
 • dostawc us逝g hostingu (na podstawie umowy powierzenia).
Administrator na Stronie Internetowej wy鈍ietla reklamy pochodz帷e z sieci reklamowej Google AdSense, nale膨cej do Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.). W tym przypadku Administrator mo瞠 przekaza adres IP u篡tkownika firmie Google LLC ze Stan闚 Zjednoczonych Ameryki (USA). Ze wzgl璠u na specyfik dzia豉nia rozproszonego systemu obs逝gi, dane mog r闚nie by przetwarzane z wykorzystaniem infrastruktury serwerowej Quality Unit LLC ze Stan闚 Zjednoczonych Ameryki (USA). Twoje dane (adres IP) b璠 przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, kt鏎ymi s standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisj Europejsk (daj帷e gwarancj adekwatnego zabezpieczenia danych u篡tkownik闚 w krajach trzecich - program Privacy Shield).

VII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Co do zasady dane przetwarzane s przez czas 鈍iadczenia us逝gi lub zg這szenia skutecznego sprzeciwu wzgl璠em przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstaw prawn przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Dane Osobowe b璠 przetwarzane r闚nie w闚czas, gdy jest to niezb璠ne do wype軟ienia obowi您ku prawnego ci捫帷ego na Administratorze. Okres przetwarzania danych mo瞠 by przed逝穎ny w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezb璠ne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszcze lub obrony przed nimi (do momentu ich przedawnienia, na podstawie okre郵onych przepis闚 prawa).

VIII. UPRAWNIENIA U玆TKOWNIKA

Ka盥emu u篡tkownikowi przys逝guje prawo do:
 • dost瘼u do Danych Osobowych (np. informacji o przetwarzaniu, zakresie posiadanych danych, podmiotach, kt鏎ym dane osobowe s ujawniane, planowanym terminie ich usuni璚ia),
 • sprostowania,
 • usuni璚ia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotycz帷ych go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interes闚 Administratora,
 • przenoszenia Danych Osobowych,
 • wycofania zgody (je瞠li dane przetwarzane s na podstawie zgody osoba, kt鏎ej dane dotycz, ma prawo j wycofa w dowolnym momencie, co jednak nie wp造wa na zgodno嗆 z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych (w przypadku uznania, 瞠 przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotycz帷e ochrony danych osobowych, osoba, kt鏎ej dane dotycz, mo瞠 z這篡 skarg).

IX. PODAWANIE DANYCH OSOBOWYCH I EWENTUALNE KONSEKWENCJE ICH NIEPODANIA

Podanie Danych Osobowych przez u篡tkownika jest dobrowolne, jednak bez podstawowych informacji, takich jak adres IP, niemo磧iwe jest 鈍iadczenie us逝g drog elektroniczn w zakresie udost瘼niania u篡tkownikom tre軼i gromadzonych na Stronie Internetowej (ze wzgl璠闚 technicznych). Administrator nie wykorzystuje zebranych informacji w celu identyfikacji u篡tkownik闚. W ka盥ym razie Administrator nie stosuje profilowania danych, a wy鈍ietlane reklamy nie s spersonalizowane.

X. BEZPIECZE垶TWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bie膨co prowadzi analiz ryzyka w celu zapewnienia, 瞠 Dane Osobowe s przez niego przetwarzane w spos鏏 bezpieczny. Administrator podejmuje wszelkie niezb璠ne dzia豉nia, by jego podwykonawcy i inne podmioty wsp馧pracuj帷e dawa造 gwarancj stosowania odpowiednich 鈔odk闚 bezpiecze雟twa w ka盥ym przypadku, gdy przetwarzaj Dane Osobowe na zlecenie Administratora.

XI. KONTAKT

U篡tkownik mo瞠 kontaktowa si z Administratorem:
 • korespondencyjnie pod adresem: ul. bp. W豉dys豉wa Bandurskiego 72, 05-120 Legionowo,
 • pod adresem poczty elektronicznej: .

Polityka cookies

I. Czym s pliki „cookies”?

„Cookie” jest s這wem angloj瞛ycznym, w Polsce mo瞠my spotka si z jego t逝maczeniem oznaczaj帷ym „ciasteczko”. W j瞛yku angielskim „cookies” to liczba mnoga, zatem polskim odpowiednikiem b璠zie s這wo „ciasteczka”. Pliki „cookies” przechowuj dane informatyczne w postaci plik闚 tekstowych, kt鏎e umieszczone s w urz康zeniach ko鎍owych u篡tkownik闚. Zapisywane s w pami璚i podr璚znej przegl康arki internetowej.

II. Rodzaje wykorzystywanych „cookies”

Zewn皻rzne cookies ("third party cookies") to pliki zapisywane w pami璚i podr璚znej przegl康arki urz康zenia u篡tkownika przez zewn皻rzne podmioty, kt鏎ych komponenty stron zosta造 wywo豉ne przez oprogramowanie (stron internetow) w豉軼iciela witryny. Administrator wy鈍ietla reklamy pochodz帷e z sieci reklamowej Google AdSense, nale膨cej do Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.). Korzystaj one z plik闚 cookies, ale nie u篡waj ich do personalizacji reklam. Wi璚ej informacji dotycz帷ych przetwarzania danych przez Google znajduje si w polityce prywatno軼i Google pod adresem strony https://policies.google.com/privacy. Sta貫, trwa貫 cookies („persistent cookies”) to pliki przechowywane w pami璚i urz康zenia u篡tkownika przez czas ustawiony w parametrach danego „cookie” lub do momentu ich usuni璚ia (skasowania) przez samego u篡tkownika; zako鎍zenie sesji przegl康arki lub wy陰czenie urz康zenia nie powoduj skasowania tego typu plik闚.

III. W jakim celu wykorzystujemy „cookies”?

Sta貫, trwa貫 pliki cookies wykorzystywane s w celu informowania u篡tkownik闚 (w postaci banneru) o wykorzystywaniu plik闚 cookies. Zewn皻rzne pliki cookies wykorzystywane s w celu wy鈍ietlania reklam z sieci reklamowej Google Adsense.

IV. Zarz康zanie, usuwanie plik闚 „cookies”

U篡tkownik sam decyduje o sposobie zapisywania, przechowywania i usuwania „cookies” w pami璚i podr璚znej przegl康arki urz康zenia, poprzez odpowiedni konfiguracj swojego oprogramowania. W szczeg鏊no軼i u篡tkownik mo瞠 zablokowa automatyczn obs逝g plik闚 „cookies” w ustawieniach przegl康arki internetowej lub skonfigurowa wy鈍ietlanie powiadomie o ka盥orazowym zamieszczeniu pliku tego typu w pami璚i urz康zenia. U篡tkownik mo瞠 usuwa wspomniane pliki. Szczeg馧owe informacje o mo磧iwo軼i i sposobach obs逝gi „cookies” powinny by dost瘼ne w ustawieniach danej przegl康arki u篡tkownika.
Polecane
Copyright 2009 J瞛yk w這ski bez granic! | www.pro-wloski.pl