Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-wloski.pl

Język włoski bez granic

Strona główna  >>  Słownictwo tematyczne  >>  Zakupy i usługi  >>  Finanza - Finanse

Finanza - Finanse


accredito (m) - operacja kredytowa
addebito (m) - obciążenie rachunku
anticipo (m) - zaliczka
aprire un conto - otworzyć rachunek
assegno (m) - czek
assegno in bianco (m) - czek in blanco
assegno scoperto (m) - czek bez pokrycia
azione (f) - akcja
banca (f) - bank
banca nazionale (f) - bank narodowy
banchiere (m) - bankier
bancomat (m) - bankomat
banconota (f) - banknot
bond (m) - obligacja
bonifico bancario (m) - przelew bankowy
borsa dei cambi (f) - giełda walutowa
borsa merci (f) - giełda towarowa
borsa valori (f) - giełda papierów wartościowych
cambiale (m) - weksel
cambiale in bianco (m) - weksel in blanco
cambiare - wymienić
cambio (m) - kurs
carta di credito (f) - karta kredytowa
carta di debito (f) - karta debetowa
cassa (f) - kasa
cassa di risparmio (f) - kasa oszczędnościowa
commissione (m) - opłata bankowa
contanti (mpl) - gotówka
concedere un credito - przyznać kredyt
condonare un debito - umorzyć dług
conto (m) - rachunek
conto corrente (m) - rachunek bieżący
correntista (m) - posiadacz rachunku
corso dei cambi (m) - kurs wymiany
credito (m) - kredyt
credito a breve termine (m) - kredyt krótkoterminowy
credito a lungo termine (m) - kredyt długoterminowy
credito a medio termine (m) - kredyt średnioterminowy
credito agricolo (m) - kredyt rolny
credito ai consumatori (m) - kredyt konsumencki
credito aperto (m) - otwarty kredyt
credito di investimento (m) - kredyt inwestycyjny
credito edilizio (m) - kredyt budowlany
credito in valuta estera (m) - kredyt w walucie obcej
credito interbancario (m) - kredyt międzybankowy
credito internazionale (m) - kredyt międzynarodowy
credito ipotecario (m) - kredyt hipoteczny
credito ponte (m) - kredyt pomostowy
credito senza interessi (m) - kredyt nieoprocentowany
creditore (m) - wierzyciel
debito (m) - debet
debitore (m) - dłużnik
denaro (m) - pieniądz
deposito (m) - depozyt
divise (fpl) - dewizy
domanda (f) - popyt
emettere una cambiale - wystawiać weksel
estratto conto (m) - wyciąg z konta
falsificata (f) - fałszywa moneta
fideiussione (f) - poręczenie
fondo (f) - fundusz
fondo pensionistico (f) - fundusz emerytalny
importo (m) - suma, kwota
importo del debito (m) - wielkość zadłużenia
in contanti - w gotówce
indebitarsi - zadłużyć się
interessi (mpl) - odsetki
lettera di cambio (f) - weksel
libretto d'assegni (m) - książeczka czekowa
libretto di risparmi (m) - książeczka oszczędnościowa
mercato al dettaglio (m) - rynek detaliczny
mercato degli investimenti (m) - rynek inwestycyjny
mercato dei servizi (m) - rynek usług
mercato delle valute (m) - rynek walutowy
mercato domestico (m) - rynek krajowy
mercato locale (m) - rynek lokalny
mercato nazionale (m) - rynek krajowy
mercato nero (m) - czarny rynek
merito di credito (m) - zdolność kredytowa
moneta (f) - moneta
mutuo (m) - pożyczka
obbligazione (f) - obligacja
offerta (f) - podaż
operazione (f) - transakcja
pagamento (m) - spłata
pagamento con carta di credito (m) - płatność kartą kredytową
pagare - spłacać, płacić
pagare a rate - spłacać na raty
pagare in contanti - płacić gotówką
pagare una rata - spłacić ratę
prelievo (m) - wypłata z rachunku
prestito (m) - pożyczka
quotazione (f) - notowanie giełdowe
rata (f) - rata
ricevuta (f) - pokwitowanie odbioru
rimborsare un mutuo - spłacić kredyt
risparmi (mpl) - oszczędności
saldo (m) - saldo
spiccioli (mpl) - drobne pieniądze, drobniaki
tasso d'interesse (m) - stopa oprocentowania
titolo di stato (m) - obligacja skarbowa
transazione con carta di credito (f) - transakcja kartą kredytową
valuta (f) - waluta
vendere a credito - sprzedawać na kredyt
vendita di titoli (f) - sprzedaż papierów wartościowych
versamento (m) - wpłata
versare - przelać
Polecane
Copyright 2009 Język włoski bez granic! | www.pro-wloski.pl